Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

พันธกิจ

 1. ขจัดอุปสรรคอันเกิดจากเพศสภาพที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลข้ามเพศในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อบรรลุความใฝ่ฝันและความหวังในฐานะพลเมืองของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการดังนี้
  • สนับสนุนสังคมในการปลูกฝังการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของภาวะต้องการเปลี่ยนเพศ
  • ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทยให้สามารถใช้คำนำหน้าชื่อที่ตรงกับสถานะทางกายภาพหลังการศัลยกรรมแปลงเพศได้ เพื่อกำหนดบรรทัดฐานใหม่สู่สังคมสำหรับทุกคน รวมถึงให้เกียรติความเป็นมนุษย์กับบุคคลข้ามเพศทั้งในประเทศไทย และในขณะอยู่ต่างประเทศ
  • ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและและอาชีวศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
  • จัดฝึกงานกับองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานและการจ้างงานที่เป็นประโยชน์
 2. สนับสนุนบุคคลข้ามเพศในการเดินทางสู่การทำศัลยกรรมแปลงเพศ เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากชีวิตแห่งการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง และจากอาชีพในอุตสาหกรรมทางเพศอันไม่แน่นอน ไร้ความหมาย และไม่ยั่งยืน ด้วยวิธีการการดังนี้
  • บริการให้คำปรึกษาและการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจและเสริมสร้างพลังด้วยตนเอง เพื่อทำตามความใฝ่ฝันและเป้าหมายอันมีความหมายของตนเอง

วิสัยทัศน์

สังคมสำหรับทุกคนที่ชายและหญิงได้รับสิทธิพลเมืองในฐานะประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมาด้วยเพศใด รวมถึงมีความเท่าเทียมในด้านโอกาสในการศึกษา การจ้างงาน และการสมรส