Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

หลักการที่มาและเหตุผล

ประชาคมคนข้ามเพศในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่มักถูกมองข้ามและอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบทางสังคมเสมอ และยังสะท้อนถึงปัญหาช่องว่างทางเพศในสังคมไทยที่ใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้ “มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ” หรือ “Life Inspired For Transsexuals : LIFT” จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือเพศสภาพใดก็ตามที่ถือกำเนิด ก็จะได้รับโอกาสทางการศึกษา การสมรส และการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันหมดในประเทศไทย

ภารกิจของมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) คือการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ การยอมรับ และการทำให้กลุ่มคนข้ามเพศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างกลมกลืนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภารกิจดังกล่าว มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) จึงเตรียมเปิดการระดมทุนสำหรับเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนทักษะอาชีพให้บุคคลข้ามเพศได้เติมเต็มเป้าหมายชีวิตของพวกเขา(อย่างมีความหมาย)

เพื่อการนั้นแล้ว มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มีการแบ่งขั้วทางการเมือง จึงพร้อมอุทิศตนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุภารกิจของการสร้างสังคมสำหรับทุกคน พร้อมด้วยโครงการเปลี่ยนผ่านชีวิตอย่างเป็นองค์รวมสำหรับบุคคลข้ามเพศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขาออกมาอย่างเต็มกำลัง และเอาชนะอุปสรรคทางสังคม รวมถึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายกับอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเติมเต็มพวกเขาในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคม มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT) จึงให้คำมั่นว่าจะผลักดันการผ่านกฎหมายเปลี่ยนคำนำหน้านาม เพื่อให้บุคคลข้ามเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์แล้วสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อตามเพศสภาพใหม่ที่ตนเองเป็นผู้เลือกได้ ปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ให้การยอมรับประชาคม LGBT มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก แต่กฎหมายของไทยก็ยังไม่สะท้อนการเปิดกว้างของสังคมไทยอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริงและเพื่อเชิดชูแนวความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิและโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงต้องมีการปรับแก้ไขกฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และรับประกันว่ากระบวนการผ่านร่างกฎหมายทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมและสะท้อนความถูกต้องของเพศสภาพทางกายของประชาชนออกมาให้ได้ การแก้ไขกฎหมายเป็นเพียงวิธีที่จะทำให้สังคมมองข้ามรูปลักษณ์ทางกายในอดีตของบุคคลข้ามเพศ เปลี่ยนความคิดเรื่องการตัดสินคนที่ภายนอก และสร้างมาตรฐานทางสังคมใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เกี่ยวกับมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ หรือ Life Inspired For Transexuals Foundation (LIFT)

มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ หรือ Life Inspired for Transsexuals Foundation (LIFT) เป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรที่ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มูลนิธิมีความเชื่อในความเท่าเทียมทางเพศสำหรับชายและหญิงว่าควรได้รับสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมาด้วยเพศใด รวมถึงมีความเท่าเทียมในด้านโอกาสในการศึกษา การจ้างงาน และการสมรสในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะขจัดอุปสรรคอันเกิดจากเพศสภาพที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลข้ามเพศในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อบรรลุความใฝ่ฝันและความหวังได้อย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการดังนี้

 • ปลูกฝังความเข้าใจ ลดการตีตรา และส่งเสริมการยอมรับบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
 • ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สามารถใช้คำนำหน้าชื่อที่ตรงกับสถานะทางกายภาพหลังการศัลยกรรมแปลงเพศได้
 • ให้การศึกษา การฝึกงานกับบุคคลข้ามเพศเพื่อประกอบวิชาชีพที่มีความหมายอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษาและการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับทักษะชีวิตสำคัญ

Facebook: LIFT Foundation

พันธกิจ

 1. ขจัดอุปสรรคอันเกิดจากเพศสภาพที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลข้ามเพศในประเทศไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อบรรลุความใฝ่ฝันและความหวังในฐานะพลเมืองของประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการดังนี้
  • สนับสนุนสังคมในการปลูกฝังการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของภาวะต้องการเปลี่ยนเพศ
  • ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทยให้สามารถใช้คำนำหน้าชื่อที่ตรงกับสถานะทางกายภาพหลังการศัลยกรรมแปลงเพศได้ เพื่อกำหนดบรรทัดฐานใหม่สู่สังคมสำหรับทุกคน รวมถึงให้เกียรติความเป็นมนุษย์กับบุคคลข้ามเพศทั้งในประเทศไทย และในขณะอยู่ต่างประเทศ
  • ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาและและอาชีวศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย
  • จัดฝึกงานกับองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานและการจ้างงานที่เป็นประโยชน์
 2. สนับสนุนบุคคลข้ามเพศในการเดินทางสู่การทำศัลยกรรมแปลงเพศ เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากชีวิตแห่งการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง และจากอาชีพในอุตสาหกรรมทางเพศอันไม่แน่นอน ไร้ความหมาย และไม่ยั่งยืน ด้วยวิธีการการดังนี้
  • บริการให้คำปรึกษาและการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจและเสริมสร้างพลังด้วยตนเอง เพื่อทำตามความใฝ่ฝันและเป้าหมายอันมีความหมายของตนเอง

วิสัยทัศน์

สังคมสำหรับทุกคนที่ชายและหญิงได้รับสิทธิพลเมืองในฐานะประชาชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดมาด้วยเพศใด รวมถึงมีความเท่าเทียมในด้านโอกาสในการศึกษา การจ้างงาน และการสมรส

ค่านิยม

 • เราต้อนรับความหลากหลาย และเชื่อว่าทุกคนสามารถเลือกทางชีวิตของตนเองได้อย่างชาญฉลาดและรู้หน้าที่
 • เราสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของทุกคนไม่ว่าจะมีเอกลักษณ์ทางเพศใด เพื่อให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่ใฝ่ฝันและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อส่วนรวมและประเทศของเรา