มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ

Life Inspired For Transsexuals Foundation (LIFT)

ทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์การพิจารณา “ทุนมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ” ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (“มูลนิธิฯ”) มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะพิเศษของบุคคลข้ามเพศ (Transsexuals) ให้มีความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม โดยจัดให้มีทุนพัฒนาทักษะพิเศษ ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป เพื่อส่งมอบทุนให้กับบุคคลข้ามเพศได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งหวังว่าเงินทุนดังที่กล่าวมานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสรรสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาบุคคลข้ามเพศให้เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนและถาวรตลอดไป

        ในการนี้เพื่อให้การคัดสรรบุคคลข้ามเพศซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการมอบทุนของมูลนิธิฯ  จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา “ทุนมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาทักษะพิเศษของบุคคลข้ามเพศ
โดยทุนพัฒนาทักษะพิเศษนี้ จะพิจารณาให้กับชายหรือหญิงที่ได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในการพิจารณาจัดสรรหรือยกเลิกการให้ทุนพัฒนาทักษะพิเศษนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และให้ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาทักษะพิเศษจากมูลนิธิฯ นั้น มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าวได้เพียงครั้งเดียว

2) คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1) เป็นคนข้ามเพศ และมีใบรับรองจากแพทย์
2.2) เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
2.3) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4) มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี สุขภาพแข็งแรง ไม่ฝักใฝ่อบายมุขและยาเสพติด
2.5) ไม่เคยขอรับทุน และ/หรือไม่ผ่านการอนุมัติให้รับทุนจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ อื่นใดมาก่อน
2.6) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของตนเองจากที่อื่น
2.7) ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ/หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3) วิธีการสมัครขอรับทุนพัฒนาทักษะพิเศษ
3.1) กรอกใบสมัครขอรับทุนพัฒนาทักษะพิเศษ ซึ่งขอรับใบสมัครได้ที่มูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็ปไซต์ :  https://liftfoundation.or.th (สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ได้ทาง อีเมล์ lift_scholarship@gmail.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ)
3.2) รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.3) รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
3.7) เรียงความในหัวข้อดังต่อไปนี้ (เพียงหัวข้อเดียว) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
        –     Everything is Possible ทุกอย่างเป็นไปได้
        –     Empowering your Human Power  เปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน
        –     Think Outside the Box สร้างจุดแปลกที่แตกต่าง
3.8) เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ที่ผู้รับสมัครขอรับทุนประสงค์จะยื่นให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

4) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
4.1) รอบแรก มูลนิธิฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน โดยจะพิจารณาเบื้องต้นในรอบแรกจากเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครขอรับทุนได้ส่งมอบตามข้อ 3. หากผู้สมัครขอรับทุน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด มูลนิธิฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ต่อไป
4.2) รอบสอง คณะกรรมการของมูลนิธิฯ จะทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกด้วยวาจา เพื่อพิจารณาและอนุมัติผู้สมัครขอรับทุนต่อไป
4.3) มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาทักษะพิเศษ ทางหน้าเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ พร้อมแจ้งกำหนดการมอบทุนดังกล่าวให้ทราบต่อไป
4.4) ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

5) เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ที่ได้รับทุน
5.1) ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมาแสดงตนด้วยตนเอง ภายในกำหนดเวลาที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของมูลนิธิฯ หากผู้ที่ได้รับทุนไม่มาแสดงตนภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ์
5.2) ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินทุนดังกล่าว ว่านำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษของตนในด้านใด พร้อมแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ผู้ที่ได้รับทุนนำไปใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษของตน โดยมีกำหนดระยะเวลาส่งมอบหลักฐานให้กับมูลนิธิฯ รับทราบ ภายในกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิฯ เรียบร้อยแล้ว
5.3) ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.4) หากผู้ที่ได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามข้อ 5.1) ถึงข้อ 5.3) และ/หรือผู้ที่ได้รับทุนปกปิดข้อมูลของตน และ/หรือแสดงข้อมูลของตนด้วยข้อความเท็จ อันอาจทำให้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ พิจารณาไม่อนุมัติการให้ทุนดังกล่าวแก่ผู้ที่ได้รับทุนได้ ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องคืนเงินที่ได้รับไว้ทั้งหมดให้แก่มูลนิธิฯ โดยทันที